• TEL: +421 915 879 365
  • Po-Pia 9:00-16:30

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) SPOLOČNOSTI

 

1.Predmetom

týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v platom znení pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorou sa spoločnosť , BERYLBUDOS Co., spol. s r.o. , so sídlom Dr. Alexandra č.33 , 060 01 Kežmarok , IČO: 36502146 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , odd. Sro, vložka č. 15854/P (ďalej len „Predávajúci“) zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe jeho požiadavky a s predchádzajúcou písomnou (vrátane emailovej) akceptáciou tejto požiadavky Predávajúcim. Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená na dodacom liste. Tieto VOP sú tiež zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho www.berylbudos.eu

 

2. Kúpna cena

bola dohodnutá na základe ponuky a dopytu v súlade s platnými predpismi o cenách. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Všetky ceny sú udávané vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

3. Predávajúci

sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar bezodkladne, na základe výzvy Predávajúceho prevziať.

 

4. Miesto a termín plnenia:

Dohodnuté akceptovaním objednávky.

 

5. Preberanie plnenia.

Kupujúci je pri prevzatí každej jednotlivej dodávky povinný potvrdiť na dodacom liste alebo sprievodnom doklade jej prevzatie. Súčasťou dodávky je aj jeden výtlačok potvrdeného dodacieho listu. Osoba, ktorá preberá dodávku za kupujúceho je chápaná ako určený zamestnanec kupujúceho za prevzatie plnenia. Táto osoba je povinná bez odkladu, t.j. v deň preberania objednávky uplatniť všetky prípadné námietky proti dodávanému množstvu tovaru. Uvedeným zástupcom kupujúceho potvrdené a nereklamované dodacie doklady zmluvné strany považujú za nesporné a údaje na nich uvedené budú podkladom pre oprávnenú fakturáciu Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. prepravcu alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

6. Zodpovednosť za vady:

Kupujúci kupuje hovädzinové usne z ponuky GRUPPO MASTROTTO SPA,(ďalej len „výrobca“) podľa technických parametrov výrobcu, ktoré sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho ako aj na webovej stránke výrobcu. Hovädzinové usne sa vyznačujú charakteristickými znakmi materiálov pochádzajúcich z prírody, čo istým spôsobom má vplyv na ich nákup, spracovanie a používanie. Dodávané množstvo materiálu nemusí presne súhlasiť s objednaným množstvom vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé veľkosti usní sťažujú dodať presne objednanú výmeru zákazníkom. Kupujúci berie na vedomie, že odchýlka v množstve dodaného tovaru oproti množstvu objednaného tovaru je spôsobená dodávaním celých alebo polovičných usní a preto Kupujúci akceptuje túto skutočnosť. Vzhľadom na prírodný charakter suroviny je prijímaná skutočnosť možností vyskytovania sa nie veľkých rozdielov v odtieňoch farieb a štruktúre povrchu medzi jednotlivými dodávkami z výroby. Ak klient neakceptuje prípadný rozdiel vo farebnom odtieni, môže tovar vrátiť do 7 dní odo dňa dodania. V prípade zistenia nedostatkov v kvalite dodaných hovädzinových usní, ktoré sťažujú alebo znemožňujú jej využitie, zákazník môže zodpovednosť za tieto vady uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najviac však v lehote do 7 dní odo dňa dodania, pričom v tejto istej lehote môže dodaný tovar vrátiť v neporušenom stave, to znamená bez akýchkoľvek znakov na usniach urobených kupujúcim alebo treťou osobou. V uplatnení zodpovednosti za tieto vady musí vždy uviesť miesto uloženia tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. V prípade, že kupujúci akýmkoľvek spôsobom označí dodané hovädzinové usne, poruší celistvosť usne rezaním, sekaním alebo iným spôsobom, Predávajúci odmietne reklamáciu.

 

7. Platenie dodávok:

Kupujúci vyhlasuje, že má zaistené financovanie dodávok. Kupujúci v prípade nesúhlasu s vystaveným daňovým dokladom je povinný ho písomne reklamovať a vrátiť ho Predávajúcemu do 3 dní od jeho doručenia, inak sa daňový doklad považuje za odsúhlasený a neskoršia reklamácia nemusí byť Predávajúcim uznaná. V reklamácii musí kupujúci uviesť, čo považuje za neoprávnené účtovanie a ako žiada daňový doklad upraviť. Pokiaľ v reklamácii neuvedie relevantné dôvody, samotné vrátenie dokladu bude považované za bezvýznamné.

 

8. Výhrada vlastníckeho práva:

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

9. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania:

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za tovar sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

10. Vyhlásenie kupujúceho:

Kupujúci vyhlasuje a ubezpečuje Predávajúceho, že:

(i) vo vzťahu na jeho majetok sa nevedie žiadne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ako ani neexistuje dôvod pre vyhlásenie konkurzu, resp. pre zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a/alebo pre začatie reštrukturalizačného konania;

(ii) nie je insolventný a nie je v predĺžení. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci uzatvára túto Zmluvu s tým, že sa spolieha na vyššie uvedené vyhlásenia kupujúceho a ich pravdivosť. Kupujúci týmto v súlade s § 725 Obchodného zákonníka žiada Predávajúceho, aby sa spoľahol na presnosť, pravdivosť a úplnosť vyhlásení, rovnako ako aj na presnosť a pravdivosť každého dokumentu a každej informácie prijatej od kupujúceho pred uzatvorením tejto Zmluvy. Kupujúci sa týmto zaväzuje odškodniť Predávajúceho za všetky škody, straty, náklady alebo výdavky, ktoré Predávajúci utrpí v dôsledku akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto Zmluvy a nepresnosti alebo nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia kupujúceho.

 

11. Použiteľný právny poriadok:

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že sa tento právny vzťah a všetky právne vzťahy z neho vyplývajúce bude riadiť slovenským právnym poriadkom a prípadné spory budú riešiť súdy Slovenskej republiky.

 

12. Ochrana osobných údajov

BERYL BUDOS Co., spol. s r. o. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") získava, zhromažďuje a spracúva osobné údaje výhradne pre účely vykonávania svojej podnikateľskej činnosti a to na základe Kúpnych zmlúv uzatvorených s kupujúcim. BERYL BUDOS Co., spol. s r. o. vzhľadom na vymedzený účel a prostriedky spracúvania má postavenie prevádzkovateľa (nejde o spracúvanie osobných údajov v mene niekoho iného). BERYL BUDOS Co., spol. s r. o. spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v akom boli poskytnuté Kupujúcim na účely plnenia zmluvy.

BERYL BUDOS Co., spol. s r. o. je oprávnená osobné údaje zdieľať s entitami, ktorých služby využíva na výkon svojej činnosti a realizáciu kúpnych zmlúv, napr. účtovná firma, kuriérne spoločnosti, či spoločnosti poskytujúce poštové služby a pod.

BERYL BUDOS Co., spol. s r. o. pristupuje k ochrane osobných údajov vážne, preto venuje maximálnu možnú pozornosť zabezpečeniu ochrany osobných údajov s požiadavkami uvedenými v GDPR a v Zákone o ochrane osobných údajov a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ďalším spracovaním osobných údajov.

 

13. Záverečné ustanovenia:

Vzťahy medzi stranami sa bez ohľadu na povahu strán spravujú dohodou podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výlučne ustanoveniami Obchodného zákonníka aj v prípade, že niektorá zo strán nie je podnikateľom. Strany výslovne prejavujú vôľu, aby prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemala vplyv na neplatnosť ostatných častí zmluvy. Zmluvou neupravené vzťahy sa riadia právnym poriadkom SR. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text VOP prečítali, že jeho obsahu, vrátane odkazov na právne normy porozumeli, že kúpna zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a svojimi právnymi úkonmi sú viazaní, a na znak bezvýhradného súhlasu to potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Osoba preberajúca tovar v mene kupujúceho prehlasuje, že je oprávnená konať v jeho mene.

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies